+421 918 770 591 (Po - Pia: 7:00 - 17:00)

Váš košík
Obsahuje 0ks tovaru za: 0,00 €

  Nakúpte ešte za 40,00 €
a získajte dopravu zdarma!

Oficiálny internetový obchod priameho dovozcu značky Curver do Českej a Slovenské republiky.

Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti DOMO-Slovakia, spol. s r.o.
so sídlom Mezi stromy 499 (hala č.3), 25225 Jinočany
IČO: 35849002
DIČ: SK2020202888
(ďalej len "dodávateľ")
Dodávateľ je zapísaný pod číslom spoločnosti 35849002 v obchodnom registri.

Elektronické kontakty:
info@kvd.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Č. účtu: 1310907008/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK0511110000001310907008

Prevádzky:
Prevádzková doba a adresa prevádzky je uvedená v sekcii Kontákt
Kontaktné údaje:
Telefón: +421 918 770 591
E-mail: info@kvd.sk

Na e-maily odpovedáme zvyčajne v lehote do 12 hodín, najviac však do 3 dní.

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU

  1. Zoznam tovaru na stránkach www.curver-shop.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru.
  2. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
  3. Fotografie u tovaru sú iba ILUSTRATÍVNE.
  4. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii Všetko o nákupe – Cena dopravy.
  5. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena okrem súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu.
  6. Expedície produktov je z ČR.
  7. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry v prípade, že objednaný tovar je:
   • Dostupnosť tovaru je "na objednávku"
   • Jedná sa o väčšie množstvo jedného produktu
  8. Zrušenie objednávky
   • Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
   • Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.
 2. ZASLANÝ TOVAR

  1. U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
  2. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky poslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je kúpna zmluva uzavretá.
  3. Dodacia lehota
   • Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa doručený v čo najkratšej dobe dopravnou spoločnosťou Uloženka, zvyčajne do 1-5 pracovných dní u tovaru, ktorý je na sklade a od záväzného potvrdenia objednávky telefonicky alebo e-mailom.
   • Tovar sa považuje za dodaný zaslaním na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.
  4. Spôsob dopravy
   • Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Objednávateľ bude predtým informovaný o konkrétnom spôsobe dodania tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii Doprava.
  5. Spôsob uhradenia ceny za tovar
   • Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne na odberových miestach, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.
   • Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.
   • Inštalácia výrobku ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.
  6. Prevzetie tovaru
   • Zákazník je povinný si vždy prehliadnuť tovar a jeho kompletnosť bezprostredne pred jeho prevzatím. V prípade poškodenia vytvoriť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.
   • Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
   • Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a bude zamietnutá.
  7. Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
   • Ďalšia komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 3. OSOBNÝ ODBER TOVARU

  1. Osobný odber tovaru je umožnený na odberných miestach našich zmluvných partnerov (viac v sekcii Všetko o nákupe – Cena dopravy).
  2. Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
  3. Zákazník má právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
 4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA - UPLATNENIE PRÁV ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

  1. Záručná doba a záručný list
   • Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníka.
   • Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
   • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielu) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku sa v takomto prípade nemôže považovať za chybu a nemôže ju ani ako takú reklamovať.
   • Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade je záručná doba 6 mesiacov od dátumu predaja, prípadné predĺženie záruky je podľa dohody. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
  2. Reklamácie - rozpor s kupnuo zmluvou
   • V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
  3. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku (ďalej reklamácie)
   • Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.curver-shop.sk, oznámí to elektronicky na e-mailovú adresu info@kvd.sk. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi poslané informácie o ďalšom postupe.
   • Je vhodné tovar posielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dokázať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).
  4. Vybavenie reklamácie
   • Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdený vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
   • Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia lehota.
 5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo zákazníka na odstúpenie
   • Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.
   • Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Právo dodávateľa na odstúpenie
   • Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpeným je ale dodávateľ povinný vždy kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
  3. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
   • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
   • Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, vyplní formulár a odošle ho na e-mailovu adresu info@kvd.sk, alebo písomne v prevádzke dodávateľa.
   • Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť doklad o zakúpení tovaru.
   • Pokiaľ zákazník tovar dostal a prevzal, doručí tovar naspäť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
   • Pokiaľ zákazník doručí tovar naspäť, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, a to najneskoršie do 15 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.
   • Tovar sa zasiela na adresu hlavného skladu: Logpork Prague West – logistický areál, Mezi stromy (hala č.3), 25225 Jinočany.
 6. ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@kvd.sk
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
   • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
   • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom.
  2. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.kvd.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.
 8. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  2. Všetky obrazové materiály sú iba informatívneho charakteru a nemusia zobrazovať ponúkaný tovar. Všetky popisy výrobku majú len informatívny charakter, najmä popis dodávaného príslušenstva nemusí vždy obsahovať presný zoznam položiek. Tovar je vždy dodávaný minimálne v štandarde dodávaného výrobcom a obvyklým príslušenstvom.
  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.kvd.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

V e-shope www.curver-shop.sk venujeme zabezpečeniu Vašich osobných údajov zvýšenú pozornosť. Pomocou účinných zabezpečovacích technológií sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje chránené proti odcudzeniu. Prístup k nim je zabezpečený ako na úrovni fyzickej, tak aj softvérovej a to niekoľkonásobným istením

Údaje, ktoré registrujeme v súvislosti s Vašou osobou nám slúžia výhradne na vybavenie objednávky a na tvorbu obchodných ponúk. Môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, titul, názov vašej spoločnosti alebo organizácie, váš e-mail a telefón, adresu do práce alebo domov, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú potrebné k úspešnému dokončeniu vyššie uvedeného

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou v sekcii "Pridať do košíku" môžu registrovať niektoré údaje technického charakteru ako sú IP adresa, čas prístupu, miesto prístupu, užité SW a HW prostriedky a ďalšie technické údaje. Tieto slúžia výhradne na analýzu a sledovanie trendov správania našich návštevníkov.

Sme si plne vedomí zákonných úprav ochrany osobných údajov a preto postupujeme podľa platnej legislatívy SR a záväzných smerníc EÚ. Najmä zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, zákonom č.127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Rovnako smernicou Európskeho parlamentu a rady 97/7 / ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zodpovieme na adrese info@kvd.sk

Doprava zadarmo! Už pri objednávke nad 40,00 € za Vás dopravu po celej SR hradíme my. *

Spôsob platby
 • Bankový prevod (0,00 €)
 • Platba kartou online (0,00 €)
 • Platba na dobierku (1,40 €)
Způsob dopravy
 • Dopravná služba GLS (1,80 €)
 • * zadarmo od 39,60 €
 • Poštovné a balné pri tovare nadmerných rozmerov sa riadi aktuálnym cenníkom.
Záruka kvality

Vďaka tomu, že sme výhradnými dovozcami značky Curver do ČR a SR, môžeme ponúknuť najväčšie skladové zásoby a najlepšie dobu dodania tohto tovaru.

* Toto sa netýka tovaru nadmerných rozmerov. Pre bližšie informácie využite uvedených kontaktov.

Curver